Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předkládáme vám ucelený seznam vyšetření a terapeutických aplikací otevřených zářičů, prováděných na Ústavu nukleární medicíny 1. LF UK a VFN. Snažili jsme se jej koncipovat tak, aby ve stručné formě poskytoval základní informace o vyšetřeních i terapii.

Ambulance jsou umístěny ve dvou lokalitách:

I.U nemocnice 5 – budova 1.LF UKTelefon: 22496 5700
II.U nemocnice 2 – v areálu VFN (včetně PET/CT)Telefon: 22496 2591 (pro PET/CT 22496 2594)

Celkem máme k dispozici 6 zobrazovacích modalit: 2 planární scintilační kamery, 3 kamery pro tomografické zobrazování SPECT (z toho dvě včetně přídavného CT pro anatomickou lokalizaci, používají se v tzv. „low dose“ režimu s výhodou nižší radiační zátěže pacienta na úkor prostorového rozlišení, které však vyhovuje potřebě znázornění anatomického pozadí pro snímky SPECT) a 1 hybridní PET/CT systém (pozitronová emisní tomografie kombinovaná s plně diagnostickou výpočetní tomografií). Výstupem z vyšetření je obraz rozložení depozice radioaktivity v orgánech.

Každé lékařské ozáření musí být indikováno tak, aby byla splněna podmínka Atomového zákona Princip zdůvodnění – benefit pro pacienta musí být větší než riziko vyplývající z ozáření při vyšetření. Pokud tato podmínka splněna nebude, jsme povinni vyšetření odmítnout!!!

Seznamy:

Seznam vyšetření prováděných na ÚNM
Seznam terapeutických aplikací prováděných na ÚNM
Přehled prováděných vyšetření ve formátu pro tisk, (PDF 490 kiB)

Informace ke stažení:

Informovaný souhlas s vyšetřením obecně
Informovaný souhlas s vyšetřením myokardu
Pokyny a informovaný souhlas s terapií 131I

22.11.2010 jsme zahájili provoz na novém PET/CT pracovišti. Vyšetření pozitronovou tomografií je poměrně náročné a vyžaduje precizní přípravu a dodržení všech požadovaných pokynů. Prosíme vás tedy o důkladné prostudování níže uvedených materiálů a dodržení všech uvedených požadavků a zásad.

Základní informace o PET/CT vyšetření

Příprava pacienta na vyšetření
Informace o pobytu ve stíněné kabince po aplikaci radiofarmaka
Informovaný souhlas s PET/CT vyšetřením

Průvodní list pacienta na PET/CT vyšetření [PDF, DOCX]

Důležité: V den vyšetření PET/CT, tj. cca 12h po aplikaci stopovací látky - radiofarmaka, je nutné maximálně omezit styk s těhotnými a malými dětmi. Má-li pacient(ka) v domácnosti těhotnou ženu, malé dítě nebo kojí-li pacientka dítě, je třeba zajistit pobyt v oddělených místnostech, hlídání a/nebo náhražku kojení. Následující den ráno je aktivita v pacientovi tak nízká, že není nutno dalších opatření.

Anamnestický dotazník
Onkologická škála - hodnotící kriteria

Radiační zátěž:

On-line výpočet odhadované radiační zátěže z vyšetření