Statická scintigrafie ledvin

Princip

Po podání radiofarmaka, které se vychytává v tubulárních buňkách (a zůstává v nich fixováno), dojde k zobrazení funkčního parenchymu ledvin.

Provedení

Aplikace radiofarmaka (99mTc-DMSA) i.v., provedení planární (zadní, přední, zadní šikmé a event. boční projekce) a event. i tomografické scintigrafie SPECT za 3 hodiny po aplikaci. Hodnotí se změny v parenchymu, velikost, tvar a uložení ledvin, poměr pravá/levá ledvina na globální funkci.

Indikace

Kontraindikace

Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace. V graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava

Dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dalších vyšetření. Při požadavku na hodnocení pozánětlivých změn je potřebné uvést dobu zánětlivého ledvinného onemocnění a případné komplikace.

Trvání vyšetření

30 min.

Zátěž zářením

Srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením.

Poznámky

U malých dětí je vhodné zklidnění před vyšetřením, u zvlášť neklidných dětí je nutné uvažovat o vyšetření v celkové anestézii.Obr. 1 - normální nález v přední, zadní a šikmých projekcích
Obr. 2 a 3 - pyelonefritické poškození ledvin