Radionuklidová angiokardiografie

Princip

Princip: Sledování průtoku bolusu radiofarmaka postupně dutinami pravého srdce, plícemi a dutinami levého srdce po i.v. aplikaci radiofarmaka.

Provedení

Pod scintilační kamerou se provede aplikace radiofarmaka (99mTc DTPA) do v. jugularis interna, případně do kubitální žíly, snímá se v krátkých časových intervalech (půl sekundy) průtok radioindikátoru malým oběhem, následně vyhodnocení studie pomocí počítačového programu.

Indikace

Verifikace a kvantifikace intrakardiálních zkratů.

Kontraindikace

Gravidita (vyšetření možné z vitální indikace), laktace (relativní).

Příprava pacienta

Není nutná.

Požadovaná klinická informace

Na žádance je nutné uvádět klinickou otázku účelu vyšetření (co od vyšetření indikující lékař očekává), případně výsledky dosavadních vyšetření srdce, které vedou k podezření na zkratovou vadu.

Trvání vyšetření

5 - 10 min.

Zátěž zářením

Vzhledem k tomu, že se používá radiofarmakum, které se během velmi krátké doby vylučuje ledvinami, je zátěž zářením nepatrná, násobně nižší než klasické rtg vyšetření.

Poznámka

V současnosti jsou prakticky všichni pacienti s podezřením na zkratovou vadu srdce vyšetřováni pomocí ultrazvuku. Radionuklidová angiokardiografie je alternativou v těch případech, kdy nelze pacienta spolehlivě hodnotit (špatná echogenita), nebo při ultrazvukovém vyšetření je nález nejednoznačný. Pokud se povede aplikace bolusu při radionuklidové angiokardiografie, výsledek má téměř 100% validitu ve smyslu vyloučení nebo potvrzení zkratu (a jeho poměrně přesné kvantifikaci).Obr. 1 a 2 - levopravý intrakardiální zkrat, průtok bolusu (vlevo), zpracování dat (vpravo)