Terapeutická aplikace Zevalinu

Cíl terapie:

Po aplikaci myších monoklonálních protilátek anti CD-20 značených yttriem 90 (90Y – ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) dojde k destrukci nádorových buněk.

Indikace:

Folikulární (low grade) non-Hodgkinské lymfomy s chybějící odezvou na chemoterapii nebo imunoterapii.

Poznámka:

Veškeré terapie Zevalinem řídí I. Interní klinika 1. LF UK a VFN